Asistenti pedagoga

Asistenti pedagoga

 

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jehož hlavním cílem je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání (pomáhá tedy učiteli v zapojení žáků do výuky).

Jeho prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Náplň práce vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.

 

Náplň práce asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

  1. pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a s komunitou, ze které žák pochází,
  2. pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí,
  3. pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,
  4. nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,
  5. další činnosti.