Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů:

Název: Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa: Komenského 151,

664 01 Bílovice nad Svitavou

Telefonní číslo: 545 227 446

Elektronická adresa: zsbilovice@zsbilovice.cz (ředitel základní školy Mgr. Libor Žanda)

Identifikátor datové schránky: w5mmjqr

IČ: 710 01 883

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Základní škola Bílovice nad Svitavou zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko

Telefonní číslo: 533 304 213

Elektronická adresa: info@dsoslapanicko.cz

 

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost - osobní údaje jsou zpracovávány na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně.

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů - osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Přesnost

Omezení doby uložení – dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovávány pod dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem ZŠ.

Integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

 

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákona, plnění smlouvy nebo na základě veřejného zájmu. V omezených případech poskytovatel osobních údajů (zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů s uvedením konkrétního účelu. Tento souhlas může poskytovatel kdykoliv odvolat.

 

Práva poskytovatele osobních údajů

Pokud jsou Základní školou Bílovice nad Svitavou zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ZŠ poskytli,
  • podat stížnost u dozorového orgánu,
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)