Metodik prevence

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Petra Glosová

Kontakt: telefon +420 515 551 524 (z vrátnice přepojit na klapku 14)
email: glosova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., stará budova, kabinet 1. stupně
Úřední hodiny: středa 13 - 14 hodin (po domluvě i jiný termín)

 

 

 

 

 

Školní metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Petra Sojáková

Kontakt: telefon +420 515 551 525
email: sojakova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., nová budova, kabinet Tv
Úřední hodiny: po domluvě

 

 

 

 

 

Práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace preventivního programu školy a školní preventivní strategie;
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci - záškoláctví, agresivity, šikany, závislostí a dalšího rizikového chování;
 • monitorování rizikového chování;
 • přímá pomoc žákům a jejich rodičům s podezřením na projevy rizikového chování; 
 • poskytování informačních a metodických materiálů;
 • spolupráce školy s Policií ČR, kurátory a dalšími odborníky;

 

Obecné okruhy témat primární prevence

 • osobnostní rozvoj (sebepojetí, hodnoty, sebeúcta, sebedůvěra, komunikace...);
 • prevence užívání návykových látek - závislostí (drogy včetně alkoholu a tabáku);
 • prevence gamblingu a virtuálních drog;
 • prevence šikany a agresivního chování;
 • prevence kriminality a delikvence;
 • lidská práva a právní povědomí;
 • extremismus (skingeads, hooligens...);
 • sekty a jiné manipulativní skupiny;
 • prevence rasismu a xenofobie (Romové, menšiny a etnika, sociální vyloučení...);
 • zdravý životní styl;
 • prevence poruch příjmu potravy;
 • partnerské vztahy a sex.