Přípravná třída

Také pro školní rok 2023/2024 naše škola otevírá přípravnou třídu.  Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přednostně se zařazují děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky (viz kritéria níže), ale mohou se přijímat i děti "neodkladové", tj. narozené v posledním roce před zahájením školní docházky (v 5 letech).

Cílem přípravné třídy je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti. Malý kolektiv dětí (10 až 15) pak umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Výuka bude probíhat dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo bude rozpracováno do  jednotlivých projektů, které na sebe navazují. Projekty budou zaměřeny na jednotlivá roční období, na poznávání spolužáků a prostředí školy, pravidla třídy, přírody kolem nás atd. Například: Putujeme po světě, Brzy budu školákem, Cestujeme do vesmíru apod. Nejedná se o klasickou vyučovací jednotku ohraničenou zvoněním, jedná se o blok s volným, metodicky zpracovaným průběhem.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

Žákům přípravné třídy bude umožněno navštěvovat školní jídelnu a školní družinu.

Chcete vědět víc o přípravné třídě, tak klikněte na tento odkaz "prezentace"

Pokyny pro přihlášení do přípravní třídy:

 • Pokud uvažujete o zařazení do přípravné třídy, tak kontaktujte spádovou PPP (viz příloha) a objednejte se na schůzku.
 • Při schůzce v PPP požadujte doporučení pro návštěvu přípravné třídy.
 • Až budete mít dokument z PPP a vyplněnou žádost k přijetí, tak ji doručte do školy co nejdříve, nejpozději do 31. května. Žádost o přijetí do přípravné třídy můžete odevzdat dříve a doporučení z PPP doložit dodatečně.

S sebou do školy (ředitelny) - oficiální přihlášení do přípravné třídy

 • Prosím o předchozí objednání schůzky přes mail reditel@zsbilovice.cz .
 • Vyplněnou Žádost o přijetí do přípravné třídy (příloha).
 • Doporučení zařazení do přípravné třídy z pedagogicko-psychologické poradny.
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pouze v případě, že odklad byl vydán na jiné základní škole než na ZŠ Bílovice nad Svitavou).
 • Rodný list dítěte.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Kritéria přijetí do přípravné třídy

(V případě, že by se hlásilo více než 15 žáků, bude muset škola uplatnit kritéria v pořadí 1. - 4.)::

 1. Dítě má odklad povinné školní docházky a má trvalé bydliště v Bílovicích nad Svitavou (spádová oblast pro naši školu, přednostně bude vybráno dítě, které již 1 rok do naší přípravné třídy chodilo).
 2. Dítě má odklad povinné školní docházky, nemá trvalé bydliště v Bílovicích n. Svit., ale sourozenec navštěvuje naši školu.
 3. Dítě má odklad povinné školní docházky, nemá trvalé bydliště v Bílovicích n. Svit. a nemá sourozence v naší škole.
 4. Děti bez odkladu, narozené v období 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019 budou do přípravné třídy zařazovány podle data jejich narození od nejstarších po nejmladší. Přednostně budou přijímané spádové děti.

V případě, že by při dosažení počtu 15 dětí v přípravné třídě došlo k rovnosti u některého z kritérií, bude vedení školy u tohoto kritéria losovat (dle doporučení veřejného ochránce práv).

Příklad: Podle kritéria 1. - 2. přijme škola 14 dětí (tyto děti mají jisté přijetí). Podle kritéria 3. podají žádost o přijetí další 2 žáci, ale škola může naplnit přípravnou třídu pouze do 15 dětí. Proto se bude z výše psaných 2 žádostí losovat jedno místo.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy bude zasláno datovou zprávou nebo poštou všem uchazečům nejpozději po 6. 6. 2024.