Sociální pedagog do školy

Projekt MŠMT na rok 2017

Zodpovídá: Mgr. Libor Žanda

Již druhým rokem se naší škole daří získávat dotaci na sociálního pedagoga. Práce sociálního pedagoga je zcela hrazena z dotace.

Sociální pedagog Mgr. Radim Kubík působí na naší škole již čtvrtým rokem. Za tu dobu se stal vítaným přínosem nejenom při řešení již vyvstalých problémů, ale zejména při tvorbě a realizaci preventivních programů ve třídách.

Díky povaze externího pracovníka není žáky vnímán jako řadový vyučující, díky čemuž jsou při práci s ním ochotni se více otevřít a bez větších problémů diskutovat i o tématech, která by s jiným vyučujícím nemusela být vůbec otevřena.

Jednotlivé programy přizpůsobuje jednotlivým třídním kolektivům na míru a ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídním učitelem, díky čemuž může reagovat na aktuální dění ve třídě.Dále spolupracuje s jednotlivými vyučujícími na zapracování témat osobnostně sociální výchovy do výuky.

Snahou je na sebe jednotlivými programy navazovat a utvořit z nich tak komplexní celek, který provází žáky celým studiem.

Oblasti programů, kterým se sociální pedagog ve škole věnuje:

  • Dětská práva a povinnosti (1. – 3. ročník).
  • Nácvik a podpora efektivní komunikace a řešení konfliktů, prevence vyčlenění z kolektivu a šikany (4. – 7. ročník).
  • Prevence užívání návykových látek (5. – 9. ročník).
  • Partnerství, sexualita a prevence pohlavně přenosných chorob (7. – 9. ročník).
  • Bezpečný pohyb na internetu, prevence kyberšikany (6. – 9. ročník).
  • Podpora zdravého životního stylu a prevence poruch příjmu potravy (7. – 9. ročník).