Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Holá

Kontakt: telefon +420 515 551 523
email: hola@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., nová budova, 2. patro, vzadu
Konzultační hodiny:

pondělí 7,30 - 10.00

úterý od 13.35 hodin

vždy po předchozí domluvě

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské činnosti výchovného poradce

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě životem,
 • základní skupinová a individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáka,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

Metodické a informační činnosti výchovného poradce

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.