Základní informace o družině

Školní družina při ZŠ Bílovice nad Svitavou je určena k výchově a vzdělávání mimo vyučovací proces. ŠD má také význam sociální, protože zajišťuje péči a bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

Maximální kapacita školní družiny Bílovice nad Svitavou je 210 žáků.

Primárně je ŠD určena pro žáky 1. - 3. ročníků. Zákonný zástupce je povinen žáka přihlásit vedoucí vychovatelce Ivě Matyášové. Po přihlášení je účast povinná.

Úplata činí 120,- Kč měsíčně, tj. 600,- Kč za polovinu školního roku. Uhradit lze najednou nebo pololetně.

Bližší informace o platbě naleznete v sekci "Informace o platbách" nebo na tomto odkazu.

Školní družina ve školním roce 2023-2024

Oddělení 1         vych. Jindra Jelínková                    2.C a 4.A                            tel.   737 320 878

Oddělení 2         vych. Jitka Horáková                      2.A a 0.A/I                         tel.   774 515 006

Oddělení 3         vych. Bc. Tereza Syrová                 2.B a 4.B                            tel.   732 960 324

Oddělení 4         vych. Jan Vespalec                         1.B a 3.B/I                         tel.   732 359 940

Oddělení 5         vych. Mgr. Iva Matyášová               1.C a 3.B/II a 3.C/II           tel.  737 475 578

Oddělení 6         vych. Hana Ort                                1.A a 3.C/I                          tel.  605 865 668

Oddělení 7         vych. Ing. Hana Králová                  0.A/II a 3.A                       tel.  728 047 496

Žák je řádně přihlášen do školní družiny teprve poté, co přinese vyplněný Zápisní lístek a Seznámení
se školním řádem a vnitřním řádem šk. družiny
. Nutno přinést do úterý 5. 9.  2023.

Platba za školní družinu

Příspěvek činí 600 Kč za pololetí. Úhrada je možná pololetně nebo za celý školní rok převodem na účet 250 1400 108/2010 s variabilním symbolem 06xxyy, kde xx je kód třídy (0.A – 01, 1.A – 10, 1.B – 11, 1.C – 12, 2.A – 20, 2.B – 21, atd.) a yy je číslo žáka ve třídním výkazu (sdělí třídní učitelé). Příspěvek je nutné uhradit do konce září.

Provoz družiny

V době všech školních prázdnin je školní družina uzavřena.

Ranní provoz od 6:30 hodin do začátku vyučování:

  • Do družiny nastupují žáci od 6:30 hodin a nejpozději do 7:25 hodin a zvoní na zvonek ŠD 7.

Odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hodin                                                                                                   

V tuto dobu žáci:

  • Odcházejí domů sami. Pokud žák odchází z družiny sám a jeho odchod není uveden v Zápisním lístku, je nutné napsat vychovateli písemné oznámení s časem odchodu, datem a podpisem zák. zástupce.
  • Žáky vyzvedávají osoby uvedené v Zápisním lístku. Seznam vyzvedávajících osob je možné v průběhu roku doplňovat. Žáky není možné vyzvedávat v čase, kdy jsou s družinou na obědě a v době od 13:45 do 15:00, kdy se družina věnuje zájmové činnosti ve škole nebo venku. Pokud žáka bude vyzvedávat osoba, která není uvedena v Zápisním lístku, je třeba o tom vychovatele písemně informovat.
  • Odchází do kroužku nebo do ZUŠ. Toto je nutné písemně oznámit vychovateli s uvedením, kdy má být žák posílán do kroužku a kdy se vrací zpět. Oznámení je platné s datem a podpisem zákonného zástupce. Veškeré změny ohledně kroužků (odhlášení, změna termínu, absence žáka, zrušení lekce) je potřeba dát opět vědět písemně vychovateli.

Na webových stránkách školy, v sekci školní družina, jsou ke stažení vzory uvedených písemných oznámení.

Provoz družiny končí v 17:00 hod.

Žáky je potřeba vyzvednout nejpozději do 16:50, prosíme o dochvilnost.

Každého žáka prosíme o přinesení balíku papírů A4 do kopírky a krabice papírových kapesníků.