Žákovský parlament

Školní parlament je složen z jednoho až dvou zástupců za každou třídu druhého až devátého ročníku. Schůze parlamentu vede Mgr. Petra Glosová (učitelka na 1. stupni). Na schůzky parlamentu je dle potřeby pozvaný ředitel školy, školník, případně vedoucí školní jídelny.

Členové parlamentu tlumočí připomínky a náměty žáků svých tříd. Poté informují třídu o průběhu jednání. Parlament se schází 3-4 krát za pololetí. Zápis z jednání, náměty a připomínky mohou žáci školy sledovat na nástěnce vyhrazené školnímu parlamentu.

Kontakty:

Mgr. Petra Glosová (koordinátor): petragloska@seznam.cz

Vlaštovky

Fotbalový turnaj