Zápis do I. třídy

Zápis do 1. třídy 

Termín zápisu ukrajinských dětí: 2. 6. 2022, 13 - 14 hodin.

Termín online zápisu: 28.3. - 11. 4. 2022                                                                                                                                                                                                        

Termín zápisu ve škole: 12. dubna 2022, 13 - 18 hodin

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Letošní zápis žáků do prvních tříd proběhne předzápisem online formou (vyplnění údajů do školní matriky) a následným zápisem ve škole.
 • V případě, že hodláte přihlásit své dítě k zápisu v ZŠ Bílovice n. Svit., nebo budete žádat odklad, tak prosím rozklikněte níže psaný odkaz a důkladně vyplňte všechna políčka (datová schránka není povinná). Online zápis vyplní všichni, i žadatelé o odklad.
 • V dubnu proběhne také klasický zápis dne 12. 4. 2022, který bude vedený přátelskou formou mezi učitelem a dítětem.
 • Odkaz bude aktivní od 28. 3.  do 11. 4. 2022. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSBilovice/KWE015_Prihlask...

  Pokud zapisujete jedno dítě, tak stačí vyplnit pouze "Dítě č. 1", v případě, že zapisujete dvojčata, tak pokračujte i na "Dítě č. 2", atd.

 • Pro příští školní rok budeme otevírat pouze 2 první třídy, proto byla stanovena kritéria přijetí (viz níže "Kritéria přijetí").
 • Den otevřených dveří se koná 7. dubna 2022 od 8 do 12 hodin (informace v příloze) a od 15 do 17 hodin..
 • Zápis dětí se koná 12. dubna 2022 od 13 do 18 hodin. S sebou si zákonní zástupci musí vzít rodný list dítěte + občanský průkaz .
 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

 • Žádost o odklad (viz. příloha) - žádost o odklad MUSÍ být podána v době od 1. do 30. dubna, ideálně v den zápisu (tj. 12. 4. 2022). K žádosti je třeba přiložit 2 dokumenty (doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa.)

Tzn.: Pokud určitě budete řešit odklad, tak se co nejdříve objednejte do Pedagogicko-psychologické poradny (kontakt na naši spádovou v příloze), protože jsou dlouhé čekací lhůty. Vyjádření lékaře stačí od obvodního lékaře.
 

 

Rozhodnutí o přijetí

 • Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno: V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu nejpozději 30. 4. 2022.
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

 

Kritéria přijetí

 • Kritéria přijetí - na ZŠ Bílovice nad Svitavou budeme pro školní rok 2022/2023 otevírat maximálně 2 první třídy po maximálně 24 žácích.

1.      Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti, tj. s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou (vedení školy garantuje, že budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou).

Děti, které nebydlí ve spádové oblasti, budou přijímány podle následujících kritérií:

2.      Děti, které navštěvují přípravnou třídu ZŠ Bílovice nad Svitavou.

3.      Děti z nespádové oblasti, které mají sourozence v naší škole (sourozenec je nyní žák 1. – 8. ročníku).

4.      Děti z nespádové oblasti, která nemá určenou spádovou ZŠ (např. Řícmanice).

5.      Děti ze spádové oblasti, které v době nástupu do 1. třídy budou mladší než 6 let.

6.      Ostatní děti z nespádové oblasti.

Stanovení pořadí:

Pořadí dětí se stanovuje postupně od kritéria 1. ke kritériu 5.

 • Poznámka:

V případě, že u jednoho kritéria bude více dětí než může škola přijmout, tak bude provedeno losování. Losovat se budou registrační čísla a losovat bude člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.

 

Liščata (edukativní kroužek pro předškoláky)

 • Liščata (edukativní kroužek pro budoucí prvňáčky):
  • termín příjmu přihlášek od 6. ledna 2022 (tento den bude formulář přihlášky vyvěšen na webové stránky školy)
  • začátek bude dle aktuální pandemické situace, paní učitelky přihlášené o začátku informují mailem.
  • pouze pro žáky, kteří plánují nástup na ZŠ Bílovice nad Svitavou.

 

Schůzka zákonných zástupců před nástupem do 1. tříd

 • Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se koná 7. června 2022 od 17 hodin. Sraz v aule školy a po úvodním přivítání se rodiče rozejdou do příslušných budoucích prvních tříd.